Vajalikud dokumendid (11. ja 12. klassi tulijatele)

4. Gümnaasiumis õppima asumiseks vastuvõtutaotluse esitamine ühest koolist teise üleminekul

4.1. Gümnaasiumisse õppima asumiseks esitab õpilane taotluse (täidab kohapeal), millele lisab

4.1.1. ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;

4.1.2. eKooli hinnetelehe kursuse hinnetega;

4.1.3. terviselehe.

4.2. Õpilane, kes on eelnevad õpingud läbinud välisriigis, lisab taotlusele käesoleva korra punktides 4.1.1. ja 4.1.2. nimetatud dokumentide asemel välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja.

4.3. Vastuvõtu eelduseks on koolide õppekavade sobivus.

 

Kinnitatud Pärnu Ühisgümnaasiumi

direktori käskkirjaga 25. jaanuar 2021.a.

nr 1-1/19

Avaldatud 27.11.2020. Viimati muudetud 15.06.2023.