Vastuvõtu tingimused ja kord

Kinnitatud Pärnu Ühisgümnaasiumi direktori käskkirjaga nr 1-1/7 15.12.2022

Pärnu Ühisgümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

Kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõike 5 ja Pärnu linnavolikogu 21.12.2017 otsuse nr 31 “Kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine“ punkt 1.3. alusel

1. Vastuvõtt gümnaasiumi 10. klassi
1.1 Pärnu Ühisgümnaasium (edaspidi gümnaasium) võtab gümnaasiumisse vastu õpilasi avalduse, põhikooli hinnete ning sisseastumisvestluse ja/või -testi alusel.
1.2 Avaldus esitatakse ning sisseastumisvestluse ja/või -testile registreerutakse 10.–23. märtsil 2023 infosüsteemi SAIS (sais.ee) kaudu.  
   1.2.1 Kui õpilase 9. klassi tunnistuse kokkuvõtvad (veerandi-, poolaasta- või trimestri) hinded on neljad-viied, toimub ainult sisseastumisvestlus 27.-31. märtsil 2023 gümnaasiumis (Kooli 13, Pärnu).
   1.2.2 Kui õpilase 9. klassi tunnistuse kokkuvõtvad (veerandi-, poolaasta- või trimestri) hinded ei ole ainult neljad-viied, toimuvad sisseastumistest ja -vestlus 27.-31. märtsil 2023 koolis gümnaasiumis (Kooli 13, Pärnu).
1.3 Avaldust ei saa esitada õpilane, kellel on kokkuvõtvate (veerandi-, poolaasta- või trimestri) hinnete hulgas puudulikke tulemusi (hinded “1”, “2” või “hindamata”).

2. Sisseastumistest ja -vestlus
2.1 Sisseastumistest võib olla elektrooniline ja koosneb neljast osast:
    2.1.1 eestikeelse teksti funktsionaalse lugemise ülesanne;
    2.2.2 põhikooli matemaatika ülesannete lahendamine;
    2.1.3 ingliskeelse teksti mõistmine;
    2.1.4 silmaringi küsimused.
2.2 Sisseastumisvestlus koosneb järgmistest teemadest:
    2.2.1 motivatsioon õppijana;
    2.2.2 teadlikkus gümnaasiumi õppimisvõimalustest;
    2.2.3 õpi- ja eneseanalüüsioskused;
    2.2.4 huvialad.
2.3 Nelja-viielistel õpilaskandidaatidel moodustab õppeainete osakaal 70% (olles saanud selle osa eest maksimumpunktid) ja vestluse osakaal 30% tulemusest.
2.4 Kui õpilaskandidaadi hinded ei ole ainult neljad-viied, siis arvestatakse kolme õppeaine (eesti keel, inglise keel, matemaatika) hindeid, sisseastumistesti ja -vestluse tulemusi järgnevalt: õppeainete osakaal on 35%, testi osakaal 35% ja vestluse osakaal 30%  tulemusest.
2.5 Pingerida moodustub paremusjärjestuse alusel õpilaskandidaatidest, kes on ületanud 55% lävendi.
2.6 Sisseastumisel osalenud õpilaskandidaatidel ja nende vanematel on õigus saada selgitusi või tagasisidet tulemuste kohta 5 tööpäeva jooksul pärast tulemuste ja pingerea avalikustamist SAIS-is.

3. Sisseastumistulemuste avaldamine ja õppima tulemise kinnitamine
3.1 Sissesaanute pingerea avalikustab kool SAIS-is hiljemalt 3. aprillil 2023 ning õpilaskandidaadil tuleb  gümnaasiumivalik kinnitada ja/või õppekohast loobumisest teatada hiljemalt 30. aprilliks 2023.
3.2 Õpilaskandidaadid, kes ei ole hiljemalt 30. aprilliks 2023 oma gümnaasiumivalikut kinnitanud, loetakse automaatselt õppekohast loobunuks ning alates 1. maist 2023 hakatakse vabu õppekohti välja pakkuma SAIS-i pingerea alusel. 

4. Dokumentide vastuvõtt
4.1 Gümnaasiumi astumiseks võetakse dokumente vastu 20.-22. juunil 2023 kell 9.00–12.00 koolihoones (Kooli 13, Pärnu). 
4.2 Gümnaasiumis õpingute alustamiseks tuleb õpilasel esitada järgmised dokumendid:
    4.2.1 avaldus;
    4.2.2 9. klassi klassitunnistus;
    4.2.3 põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega;
    4.2.4 tervisekaart.
4.3 Dokumente ei võeta vastu õpilastelt, kellel on veerandi-, poolaasta- või trimestrihinnete hulgas puudulikke tulemusi (hinded “1”, “2” või “hindamata”).

5. Gümnaasiumisse vastuvõtu korraldamine
5.1 Õpilaste gümnaasiumisse vastuvõtmist korraldab gümnaasiumi vastuvõtukomisjon, mille moodustab gümnaasiumi direktor käskkirjaga igaks õppeaastaks. Komisjoni esimees on direktor, komisjoni tööd koordineerib õppejuht.

6. Õpilase gümnaasiumisse vastuvõtmine
6.1 Gümnaasiumi direktor otsustab gümnaasiumi vastuvõtu tingimuste täitmise alusel õpilase gümnaasiumisse vastuvõtmise, kuulates ära gümnaasiumi vastuvõtukomisjoni ettepanekud.
6.2 Gümnaasiumi direktor kinnitab käskkirjaga gümnaasiumisse vastuvõetud õpilaste nimekirja 31. augustiks.
6.3 Gümnaasiumi direktor ei võta õpilast gümnaasiumi vabale õppekohale, kui õpilane ei ole täitnud gümnaasiumi vastuvõtutingimusi.
6.4 Kõik erijuhtumid lahendab vastuvõtukomisjon.
 
7. Gümnaasiumis õppima asumiseks vastuvõtu taotluse esitamine ühest koolist teise üleminekul  
7.1 Gümnaasiumisse õppima asumiseks esitab õpilane taotluse, millele lisab:
    7.1.1 ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
    7.2.2 hinnetelehe kursuse hinnetega;
    7.1.3 tervisekaarti. 
7.2 Õpilane, kes on varasemad õpingud läbinud välisriigis, lisab taotlusele käesoleva korra punktis 7.1. nimetatud dokumentide asemel välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja.
7.3 Vastuvõtu eeldus on koolide õppekava sobivus.

8. Kooli vastuvõtu tingimuste ja korra muutmine
8.1  2023/2024. õppeaasta kooli vastuvõtu tingimuste muutmise ettepanekuid on võimalik teha õppeaasta jooksul. Ettepanekud tuleb esitada hiljemalt 10. oktoobriks 2023 kooli juhtkonnale kirjalikult.
8.2 Õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord on avaldatud kooli veebilehel.

Avaldatud 27.11.2020. Viimati muudetud 15.06.2023.