Tunnijaotusplaan

2021/22. ja 2022/23. õppeaastal gümnaasiumiõpinguid alustanud õpilastele kehtib järgnevas tabelis esitatud tunnijaotusplaan.  
 
Lühendid: 
GRÕK – gümnaasiumi riiklik õppekava 
KÕK – kooli õppekava

Alates 2021/2022. õa

GRÕK

KÕK

G1

G2

G3

eesti keel

6

8

2

3

3

kirjandus

5

6

2

2

2

B2 võõrkeel

5

12

5

4

3

B1 võõrkeel

5

8

3

3

2

matemaatika

14

16

5

5

6

bioloogia

4

4

 

2

2

loodusgeograafia

2

2

1

1

 

keemia

3

3

2

1

 

füüsika

5

5

2

2

1

ajalugu

6

6

2

2

2

filosoofia

 

2

 

1

1

ühiskonnaõpetus

2

2

   

2

inimeseõpetus

1

1

1

   

inimgeograafia

1

1

1

   

muusika

3

3

1

1

1

kunst

2

2

1

1

 

uurimistöö alused

1

2

1

1

 

kehaline kasvatus

5

5

2

2

1

 

70

88

4

3

3

Õpilane saab valida 10 valikkursust

 

10

     

KOKKU

 

98

35

34

29

 

2023/24. õppeaastal ja hiljem gümnaasiumiõpinguid alustanud õpilastele kehtib järgnevas tabelis esitatud tunnijaotusplaan.

Lühendid: 
GRÕK – gümnaasiumi riiklik õppekava 
KÕK – kooli õppekava 

 

Kohustuslikud ainevaldkonnad ja

õppeained 

 

Kursuste arv

GRÕK

 

KÕK

 

G1

 

G2

 

G3

 

eesti   keel     ja

kirjandus

 

 

 

 

 

eesti keel

6

9

3

3

3

kirjandus

5

6

2

2

2

kehaline kasvatus 

5

6

2

2

2

kunstiained:

 

 

 

 

 

muusika

3

3

1

1

1

kunst

2

2

1

1

 

loodusained:

 

 

 

 

 

bioloogia

4

4

 

2

2

geograafia

(loodusgeograafia)

2

2

 

1

1

keemia

3

3

1

1

1

füüsika

5

5

2

2

1

matemaatika:

 

 

 

 

 

lai matemaatika

14

15

5

5

5

sotsiaalained:

 

 

 

 

 

ajalugu

6

6

2

2

2

ühiskonnaõpetus

2

2

 

1

1

inimeseõpetus

1

1

1

 

 

geograafia (inimgeograafia)

1

1

1

 

 

filosoofia

 

2

 

 

2

võõrkeeled:

 

 

 

 

 

võõrkeel B2 

5

12

5

4

3

võõrkeel B1

5

8

3

3

2

kohustuslikud valikained:

 

 

 

 

 

riigikaitse

valikainena (GRÕK ainekava)

1

1

1

 

 

mälu ja õppimine

 

1

1

 

 

uurimistöö alused 

1

1

 

1

 

aastatöö 

 

1

 

1

 

Kohustuslikud kursused kokku:

71

91

31

32

28

Valikkursused:

 

7

3

2

2

Õppemaht kokku: 

 

98

34

34

30

 

VALIKKURSUSTE VALIMISE PÕHIMÕTTED

Õpilase vabalt valitavad valikkursused jagunevad lennupõhiselt ja üle kooli valitavateks valikkursusteks. Kõik õpilased saavad valiku teha järgmiste valikkursuste seast:

Valikkursused G1 klassidele

arhitektuur: kujutav geomeetria

1

arhitektuur: arhitektuur kui elukeskkond

1

laboratoorsed tööd koolibioloogias

1

majandusõpe 

1

           

Valikkursused G2 klassidele

arhitektuur: joonistamine ja joonestamine arvutiga

1

arhitektuur: kunstipraktikum

1

ettevõtlusõpe: õpilasfirma

2

ökoloogia ja keskkonnakaitse

1

praktiline keemia 

1

           

Valikkursused G3 klassidele

arhitektuur: joonistamine

1

arhitektuur: 3D modelleerimine

1

rakendusbioloogia

1

keemia praktikum

1

kosmoloogia

1

Ülekoolilised valikkursused 

riigikaitse: praktiline õpe välilaagris (eeldusaine - läbitud riigikaitse kohustuslik kursus G1. klassis)

1

projektitöö

1

rahvusvahelised suhted

1

juhtimiskursus noortele

1

inimene ja religioon 

1

Pärnu ajalugu/          Olev    Siinmaa arhitektuuripärand

1

kehalised võimed ja liikumine

1

sissejuhatus haridusteadustesse (sotsioloogia, psühholoogia, pedagoogika alused)

1

karjääriõpetus

1

avalik esinemine

1

draamakursus

1

hispaania keel 1

2

hispaania keel 2 (eeldusaine hispaania keel 1)

2

hispaania keel 3 (eeldusaine hispaania keel 2)

2

integreeritud meediakursus

2

fotograafia ja fototöötlus

1

sissejuhatus infotehnoloogiasse

1

veebidisain 

1

informaatika: kasutajakeskne           disain ja prototüüpimine 

1

mänguarendus

1

digimuusika

1

male

1

geoinformaatika 

1

spordieetika

1

meditsiin ja tervishoid

1

kitarriõpe

1

huviring: koorilaul (ühes õppeaastas 2 kursust VÕTA-ga ülekantav )

 

huviring: rahvatants (ühes õppeaastas 2 kursust VÕTA-ga ülekantav )

 

  • Koolil on õigus vajadusel teha valikkursuste nimekirjas muudatusi ühe õppeaasta lõikes. Õpilane saab kasutada valikkursuste läbimisel VÕTA-t (varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine): valida valikkursuseid ka teistest õppeasutustest ja organisatsioonidest: teiste gümnaasiumite, ülikoolide ja kutsekoolide tasuta või õppija enda tasutud lühikursused, e-kursused; teised Eesti Hariduse Infosüsteemis (ehis.ee) registreeritud õppekavaga tasuta või õppija tasutavad kursused ja huvikoolid ning professionaalsel tasemel treeningud spordiklubides. 1 valikkursus kestab 35 akadeemilist tundi.  
  • Valikkursuse läbimist tuleb õpilasel koolile tõendada kursuse lõputunnistuse või asutuse väljastatud allkirjastatud VÕTA tõendi alusel hiljemalt 31. jaanuariks ja/või 31. maiks. Tõend tuleb esitada õppejuhile. Õppejuht kannab tõendi alusel õpilase läbitud valikkursuse Stuudiumisse ning klassijuhataja õpilasraamatusse. 
  • Jooksval õppeaastal registreerub G1 ja G2 klassi õpilane järgmise õppeaasta valikkursustele maikuu jooksul. Uuel õppeaastal alustav G1 klassi õpilane registreerub valikkursustele juunis, kui ta toob kooli õppima asumise avalduse ja dokumendid. 
Avaldatud 27.11.2020. Viimati muudetud 15.09.2023.