Koolielu

KodukordPärnu Ühisgümnaasiumi kodukord

 

1. Pärnu Ühisgümnaasiumis õppe- ja kasvatuskorralduse põhivorm on õppetund. Õppetunnid toimuvad koolis või väljaspool kooli õuesõppe tunnina, ekskursiooni õppekäiguna tunniplaani järgi või e-õppe vormis vastavalt kokkulepitud ajale.

2. Koolimaja uks avatakse kell 7.30 ja suletakse kell 18.00 (v.a erikorraldused). Õppetunnid algavad koolis kell 8.30. Õpilased peavad kooli jõudma hiljemalt viis minutit enne õppetundide algust, et õigeks ajaks tundi jõuda.

3. Õppetund kestab 45 minutit, millele järgneb vähemalt 5-minutiline vahetund. Söögivahetund kestab 25 minutit.

Koolivaheajad kehtestatakse igal õppeaastal haridusministri määrusega.

4. Koolitundide ajad, tunniplaan ning muu oluline õppetööd puudutav info on avalikustatud kooli kodulehel aadressil www.yhisparnu.ee.

5. Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur on vähem kui 19 °C, ja võimlas, kui õhutemperatuur on vähem kui 18 °C.

6. Kehalise kasvatuse tunde võib pidada õues, kui

1) 7.–12. klassi õpilaste õppetunni ajal on tajutav välisõhu temperatuur kuni -15 °C;

2) tuulekiirus on kuni 8 m/s.

(Tajutavat välisõhu temperatuuri hinnatakse veebilehel http://www.ilmateenistus.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Tervisekaitseinspektsiooni veebilehel avaldatud tuulekülma indeksi tabeli alusel.)

7. Pärnu Ühisgümnaasiumis austavad kõik õpilased kõigi õpilaste õigust õppida. Vastastikune suhtlemine on lugupidav. Probleemide esmane lahendaja on aineõpetaja või klassijuhataja.

8. Kõik Pärnu Ühisgümnaasiumi õpilased osalevad kooliaasta avaaktusel, kooli aastapäeva aktusel, kooliaasta lõpuaktusel, vabariigi aastapäeva aktusel ning kannavad sel puhul pidulikku ja korrektset riietust ning koolimütsi.

9. Kooli personal koristab niiskelt kõiki kasutuselolevaid õpperuume iga päev. Tualettruume ja koridore koristatakse koolipäeva jooksul vastavalt vajadusele ning võimlasaali pärast õppetundide lõppemist. Õpilased ei korista klassiruume, tualettruume, ei pese põrandaid, aknaid ega puhasta valgusteid.

10. Õpilane on kohustatud tutvuma eKooliga iga päev.

11. Õpilane kannab vastutust koolivahenditest soetatud ja tema kasutusse antud õppevahendite ja õpikute otstarbekohase kasutamise eest. Suvevaheajale minnes või koolist lahkudes on õpilane kohustatud tagastama tema kasutusse antud õppevahendid ja õpikud. Õppevahendite või õpiku tahtliku rikkumise või kaotamise korral kannab õpilane vastutust vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

12. Õpilasi esindab koolis õpilasesindus või lapsevanem.

13. Koolis toitlustatakse õpilasi koolisööklas. Toitlustamine on õpilastele tasuta. Kui õpilane puudub koolist, siis võetakse ta sööjate nimekirjast maha teatise põhjal, mis on jäetud kirjalikus või suulises vormis sööklajuhatajale klassijuhataja poolt (kontaktid kooli kodulehel), teatamisele järgnevast kolmandast päevast alates.

14. Turvalisuse huvides peetakse koolis arvestust koolihoones viibivate inimeste kohta, kuna kool tagab õpilase koolis viibimise ajal tema tervise kaitse. Kui õpilane lahkub õppepäeva jooksul, siis on ta kohustatud sellest teavitama oma klassijuhatajat, klassijuhataja puudumisel algava ainetunni õpetajat. Õpilaste tundidest puudumisest või puudumisest kogu koolipäeva kohta informeeritakse lapsevanemat e-Kooli kaudu õppepäeva jooksul.

15. Õpilane peab viibima õppetunni ajal õppetunnis. Kui koolitöötajate tegevuse tulemusena või kooli esindamise eesmärgil võistlustel, üritustel või olümpiaadidel ei saa õpilane viibida õppetunnis, siis sellest teavitab klassijuhataja lapsevanemat ja üritust korraldav isik aineõpetajaid.

16. Garderoobis on töötaja ajavahemikus 7.30 - 15.45. Muul ajal on garderoob avatud, kuid valveta. Garderoobi jäetakse üleriided ja välisjalatsid. Õpilane ei veeda garderoobis vaba aega. Koolipäevaks vajalik võetakse kaasa. Õpilaste kadunud asjade eest kool materiaalselt ei vastuta. Isiklike asjade eest vastutab õpilane ise.

17. Võimlas, keemia-, füüsika-, bioloogia- ja arvutiklassis peavad õpilased täitma nende ruumide kasutamise erinõudeid.

18. Pärnu Ühisgümnaasiumis on õppetundides mobiiltelefonide, MP3-mängijate, sülearvutite jm selliste vahendite kasutamine keelatud (v.a. juhul kui aineõpetaja annab selleks loa ja kui see toimub õppetöö huvides).

19. Pärnu Ühisgümnaasiumis on hea tava, et õpilased hoiavad kooliruumides puhtust ja korda.

20. Pärnu Ühisgümnaasiumi õpilased kannavad vahetusjalatseid igal aastaajal.

21. Pärnu Ühisgümnaasiumi õpilased võivad direktoriga kooskõlastamisel kasutada kooliruume ka huvitegevuseks ja mitteformaalseks õppeks, kui seda tehes järgitakse Pärnu Ühisgümnaasiumi kodukorra kõiki punkte.

22. Õpilase isiklikke asju võib kool hoiustada vaid õpilase ja õpetaja või õpilase ja direktsiooniliikme vastastikusel kokkuleppel. Sealjuures ei võta kool vastutust õpilase isiklike asjade eest.

23. Kui õpilane kooliterritooriumil või selle lähiümbruses (vahetult kooli ees, taga või kõrval) tarvitab alkohoolset jooki, narkootilist või psühhotroopset ainet või on toime pannud karistusseadustikus ettenähtud kuriteokoosseisule vastava õigusvastase teo või on toime pannud karistusseadustikus või muus seaduses ettenähtud väärteokoosseisule vastava õigusvastase teo või ei täida koolikohustust tulenevalt Eesti Vabariigi haridusseaduse paragrahvist 8, siis kool informeerib vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras lapsevanemat, politseid, alaealiste komisjoni või esitab avalduse kohtule.

24. Õpilase ja tema seadusliku esindaja teavitamine kooli hindamise korraldusest, õpilasele pandud hinnetest ja antud hinnangutest:

24.1. Kooli õppekavaga sätestatud hindamiskorraldus on avalikustatud Pärnu Ühisgümnaasiumi kodulehel. Lisaks on klassijuhatajatel kohustus esimesel õppeaastal lapsevanemate koosolekul tutvustada kehtivat hindamiskorraldust lapsevanematele ja esimeses klassijuhatajatunnis õpilastele.

24.2. Kursuse või iga perioodi alguses teeb iga aineõpetaja õpilastele teatavaks vastava õppeaine õpiväljundid ja nende hindamisvormi. Õpetaja lähtub õpilaste teavitamisel õpetaja töökavast, mille ta on koostanud kooliõppekava üldosa ja ainekava alusel kõikidele klassidele, kus ta õpetab ning milles on täpsustatud kooli ainekavas esitatut, arvestades konkreetseid õpilasi, kasutatavat õppekirjandust ja -materjale ning õpetajatevahelist koostööd. Ainekavade ja õppekava üldosaga on võimalik tutvuda kõikidel õpilastel ja lapsevanematel.

24.3. Õpilast ja tema seaduslikku esindajat teavitab kool kursuse jooksul saadud hinnetest eKooli vahendusel.

24.4. Õpilast ja tema seaduslikku esindajat teavitab kool kokkuvõtvatest kursuse- ja kooliastmehinnetest regulaarselt eKooli kaudu.

24.5. Õpilasel on õigus saada klassi- või aineõpetajalt teavet oma hinnete kohta.

24.6. Õpilase seaduslikul esindajal on õigus saada lisateavet õpilase hinnetega

seotud küsimustes avaliku teabe seaduse alusel suuliselt või hinnetelehe kaudu.

24.7. Hinnatava töö sooritamise ajal puudumise või selle ebaõnnestumise, aga ka järelevastamise või järeltööde sooritamise kohta saab teavet hindamiskorraldusest, mis on avalikustatud kooli hindamisjuhendis ja/või vastava aine õpetajalt.

24.9. Kui õpilasel või tema seaduslikul esindajal tekib kümne tööpäeva jooksul pärast hinde teadasaamisest õpilase hindamisega seotud vaidlusküsimusi, lahendab koolidirektor koos õppealajuhatajaga põhjendatud taotluse viie tööpäeva jooksul pärast selle esitamist ning teavitab sellest taotluse esitajat viie tööpäeva jooksul pärast otsuse vastuvõtmist.

25. Puudumiste põhjendamine ja arvestamine:

1. Õpilane on kohustatud puudumise põhjusest klassijuhatajat teavitama puudumise esimesel päeval.

2. Klassijuhataja märgib põhjendatud puudumise tähega „V“ või „H“.

3. Kui õpilane puudumist ei põhjenda, loetakse puudumine põhjuseta puudumiseks ja sellisel juhul ei ole aineõpetajal kohustust õpilasele konsultatsioone pakkuda.

26. Õpilase tunnustamine:

Pärnu Ühisgümnaasiumis tunnustatakse õpilasi järgmiselt:

(1) õpetaja/klassijuhataja suuline kiitus;

(2) õpetaja/klassijuhataja kirjalik tänu või kiitus eKoolis;

(3) direktori käskkiri (märkimisväärne tulemus aines või klassivälises tegevuses);

(4) kiituskiri

(5) Noore Teaduri märk;

(6) autasustamine hõbemedaliga;

(7) autasustamine kuldmedaliga;

(8) direktsiooni vastuvõtt olümpiaadide ja konkursside edukatele õpilastele, nende vanematele ja juhendajatele/õpetajatele;

(9) autasustamine raamatu või muu meenega, kooli tänukirja või diplomiga heade tulemuste eest õppe- või klassivälises tegevuses.

27. Õpilaste ning kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest teavitamise ning nende juhtumite lahendamise kord:

27.1. Õpilaste ning koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest peab teavitama klassijuhatajat, õppealajuhatajat ja koolidirektorit.

27.2. Koolidirektoril on õigus nõuda oma koolitöötajalt, kes oli süü- või väärteo tunnistajaks, kirjalikku seletust süü- või väärteo kohta ja koolitöötaja on kohustatud andma niisuguse seletuse. Seletust ei nõuta, kui süütegu tõendatakse muude tõenditega. Seletuse andmisest keeldumise, samuti seletuses teadlikult valeandmete esitamise eest võib koolitöötajale määrata distsiplinaarkaristuse. Seletuse andmisest keeldumise eest ei saa distsiplinaarkaristust määrata töötajale, kes oli selle õpilase, kelle teo kohta talt seletust nõuti, lähedane sugulane (vanem, vend, õde). Seletuskirja kantakse vähemalt alljärgnev: süü- või väärteo toimepaneku aeg ja kirjeldus; seletuskirja koostamise kuupäev; seletuskirja kirjutaja nimi ja allkiri.

Üheltki õpilastelt, kes on toime pannud süü- või väärteo, koolitöötajad seletuskirju ei võta. Kool ei käsitle õpilasi ka süü- või väärteo tunnistajatena.

27.3. Koolitöötajad ei tohi õpilase iseloomustamisel viidata kustunud või ennetähtaegselt kustutatud karistusele.

27.4. Koolidirektor võib kooli nimel pöörduda politseisse, alaealiste komisjoni või kohtusse ühe nädala jooksul alates päevast, mis järgnes päevale, mil ta sai teada või pidanuks teada saama süü- või väärteost.

27.5. Kui koolidirektor leiab, et isikut, kes pani toime teo, ei saa mõjutada pedagoogilise vestlusega, teeb ta vastava esildise ning saadab selle elukohajärgsele alaealiste komisjonile koos taotlusega kohaldada alaealise mõjutusvahendite seaduses ettenähtud mõjutusvahendeid. Enne alaealiste komisjoni pöördumist tuleb õpilasele ja tema seaduslikule esindajale selgitada teo olemust ja alust.

27.6. Kui koolidirektor pedagoogilise vestluse tulemusena jõuab järeldusele, et õpilane on oma teo keelatusest aru saanud või oma käitumist vastavalt sellele arusaamale muutnud, siis võib jätta alaealiste komisjoni esildise tegemata.

27.7. Õpilastel on keelatud kasutada alkohoolseid jooke, tubakatooteid (sh. e-sigarette, mokatubakat) ning narkootilisi aineid. Kui kooli territooriumil või selle lähiümbruses (vahetult kooli ees, taga või kõrval) viibivad alkoholi- või narkojoobes või suitsetavad isikud, siis tuleb kohe pöörduda politseiesindajate poole, kes rakendavad meetmeid Politseiseaduse ja Tubakaseaduse järgi.

28. Kooli esindamine, kooli nime kasutamine ülelinnalistel ja riiklikel ning rahvusvahelistel üritustel, kooli reklaamimine ja meedias (sealjuures sotsiaalmeedias) kooli kohta käiva info jagamine tuleb eelnevalt kooskõlastada direktoriga.

Pärnu Ühisgümnaasiumi kõneisikuks on direktor, kes vajadusel võib kõneisikuks olemist laiendada ja delegeerida.

29. Jälgimisseadmete kasutamise kord:

29.1. Õpilaste ja koolitöötajate vaimset ning füüsilist turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks, sellele reageerimiseks, samuti kooli, õpilaste ja töötajate materiaalse vara kaitseks kasutab kool oma territooriumil jälgimisseadmestikku, mille abil teostatakse järelevalvet ööpäevaringselt.

29.2. Jälgimisseadmestiku salvestist säilitatakse üks kuu salvestamise päevast arvates. Salvestist säilitatakse piiratud juurdepääsuga ruumis. Juurdepääsuõigus salvestisele on kooli direktoril ja IT spetsialistil. Salvestisele juurdepääsuõigust omav isik fikseerib igakordse juurdepääsu salvestisele, fikseerides kuupäeva ja kellaaja ning eesmärgi, mis tingis salvestise vaatamise vajaduse ning politsei kirjalikul nõudmisel ka salvestise väljastamise.

29.3. Jälgimisseadmestikku kasutamisest teavitamise eesmärgil avalikustab kool vastava teate oma kodulehel ning on paigutanud kooli välisuksele kleebise, millel on kollast värvi taustal musta värviga videokaamera kujutis ning sõna „VIDEOVALVE“.

29.4. Klassijuhataja teavitab õpilasi kooli territooriumil jälgimisseadmestiku kasutamisest õppeaasta alguses. Vajadusel teavitab kool sellest õpilaste vanemaid esimesel lapsevanemate üldkoosolekul.

30. Õppetegevuse läbiviimise kord, kui õpetajad ja õpilased ei viibi ühes ruumis ehk õppetöö korraldamine distantsõppe korral (etteplaneeritud e-õppe päev, vääramatu jõud, epideemia jne)

1. Distantsõpe on õpetaja poolt juhendatud teadmiste ja oskuste omandamine olukorras, kus õpilane ei ole koolimajas, vaid osaleb õppetöös ja suhtleb õpetajaga elektrooniliste vahendite kaudu.

2. Distantsõpe võib olla:

∙ osaline distantsõpe haiguste leviku perioodil, st distantsõppel on õpilaste hajutamise eesmärgil üks klass korraga ühe nädala või päeva kaupa;

∙ täielik distantsõpe haiguste leviku perioodil, st distantsõppel on üks klass või kõik klassid vastavalt Terviseameti ja kooli pidajaga sõlmitud kokkuleppele; ∙ distantsõppel on õpilane/õpetaja Terviseameti korraldusel eneseisolatsiooni või   karantiini nõude tõttu;

∙ distantsõpe vääramatu jõu korral, kui õpilased ei saa ilmastikuolude tõttu kooli tulla.

3. Õpilane/lapsevanem teavitab lapse eneseisolatsiooninõudest tulenevast distantsõppele jäämisest klassijuhatajat. Kui õpilane ei saa osaleda õppetöös muudel põhjustel, siis teavitab õpilane/lapsevanem sellest klassijuhatajat.

4. Õppetöö distantsõppes on õpetajate poolt juhendatud, st õpilastele antakse selged juhised, kust, mida ja kuidas õppida ning milliseid õpistrateegiaid kasutada. Õpetaja annab õppimise kohta tagasisidet .

5. Kui õpe toimub tunniplaani järgi, siis on juhendamine õpilasele õppetunni ajal tagatud. Kui õpe ei toimu tunniplaani järgi, on õpilasele tagatud juhendamine varem kokkulepitud aegadel. Aineõpetaja teavitab õpilasi, mil viisil toimub õpetajapoolne juhendamine.

6. Õppe läbiviimiseks kasutatakse koolis kokkulepitud e-keskkondi, mis on õpilastele harjumuspärased.

7. Videotunnis osalevad ainult selle klassi või rühma õpilased, kellele tund toimub. Videotunni salvestamine on õpilastele keelatud. Õpetaja võib videotundi salvestada selle iseloomust lähtuvalt, selle eelnevalt õpilastega kooskõlastades. Videotunni toimumine peab õpilasele olema teatatud eelmisel päeval hiljemalt kell 17:00. Videotunnist puudujad fikseeritakse eKoolis.

8. Distantsõppes, sh videotundides osalemiseks vajavad õpetajad ning õpilased veebikaameraga laua- või sülearvutit, mikrofoniga kõrvaklappe ning

internetiühendust. Vajadusel saab sülearvuti laenutada koolist, esitades vastava taotluse ning sõlmides kooliga seadme üürilepingu. Videokõnes osalemiseks võib õpilane vajadusel kasutada ka nutitelefoni.

9. Õpilasel on kohustus võtta osa distantstundidest ja täita ettenähtud ülesanded tähtajaks või õpetajaga kokkulepitud ajaks.

10. Veebitunnid toimuvad tunniplaani järgi.

11. Õpetajal on videotunnis õigus nõuda õpilastelt veebikaamera sisselülitamist.

12. Õpilaste tööde kogumisel, haldamisel ja säilitamisel arvestab õpetaja isikuandmete kaitse seadusest tulenevate soovitustega. Kui õpetaja soovib õpilaste tehtud töid tunnis õppetöö eesmärgil näidata, siis küsib ta õpilaselt selleks eelnevalt luba.

13. Õpilase esmane abistaja on aineõpetaja. Klassijuhataja jälgib õpilaste õppetöös osalemist ja vajadusel kaasab õpilaste toetamisse õppenõustaja või koolipsühholoogi. 14. Info õppetöö läbiviimise ja korralduse kohta ainetunnis lisatakse eKooli eelneval tööpäeval hiljemalt kell 17.00.

15. Distantsõppe ajal ei ületa ühe õppetunni maht 45 minutit ning täiendavaid kodutöid ei anta. 7

16. Distantsõppe korral on õpetajatel reguleeritud tööaeg, mis tähendab, et õpetaja ei ole 24/7 kättesaadav. Õpetaja on õpilastele kättesaadav kell 8.30-15.30 ning üldtööajal õpetaja tagasisidestab töid või valmistab ette järgmisi õppeülesandeid.

17. Kui õpilane ei saa osaleda õppetöös tehniliste probleemide tõttu, siis teavitab õpilane või lapsevanem sellest aineõpetajat esimesel võimalusel. Lapsevanema või õpilase ja klassijuhataja koostööl leitakse lahendus, kuidas vältida tehniliste probleemide tõttu õppetööst kõrvalejäämist.

 

Kaaskiri Pärnu Ühisgümnaasiumi kodukorra juurde

 

Kodukorra kaudu näeb lapsevanem, et:

- koolis on tagatud tema lapse füüsiline ja vaimne turvalisus;

- tema lapsele võimaldatakse edasijõudmine aines ja klassist klassi;

 

Kodukorra kaudu näeb õpilane, et:

- saab koolist eduelamuse ja õpetajad soovivad, et tal läheks hästi;

- selles koolis on õppida turvaline;

- teda võetakse koolis võrdväärse inimesena, õpilasena kes areneb, kujuneb inimeste poolt, kes on juba kujunenud isiksusteks.

 

Kodukorra kaudu ei saa kool võtta endale politsei, alaealiste asjade komisjoni või kohtu pädevuses olevaid funktsioone.

Kodukorraga ei sätestata reegleid, mis on reguleeritud Karistusseadustiku, Tubakaseaduse ja Alaealise mõjutusvahendite seadusega.

Kodukorraga kehtestatakse reeglid, mida saaksid täita õpetajad, õpilased ja lapsevanemad.

Kodukorras sätestatu ei tohi olla vastuolus Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega

Pärnu Ühisgümnaasiumi kodukord

 

1. Pärnu Ühisgümnaasiumis õppe- ja kasvatuskorralduse põhivorm on õppetund. Õppetunnid toimuvad koolis või väljaspool kooli õuesõppe tunnina, ekskursiooni õppekäiguna tunniplaani järgi või e-õppe vormis vastavalt kokkulepitud ajale.

2. Koolimaja uks avatakse kell 7.30 ja suletakse kell 18.00 (v.a erikorraldused). Õppetunnid algavad koolis kell 8.30. Õpilased peavad kooli jõudma hiljemalt viis minutit enne õppetundide algust, et õigeks ajaks tundi jõuda.

3. Õppetund kestab 45 minutit, millele järgneb vähemalt 5-minutiline vahetund. Söögivahetund kestab 25 minutit.

Koolivaheajad kehtestatakse igal õppeaastal haridusministri määrusega.

4. Koolitundide ajad, tunniplaan ning muu oluline õppetööd puudutav info on avalikustatud kooli kodulehel aadressil www.yhisparnu.ee.

5. Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kus õhutemperatuur on vähem kui 19 °C, ja võimlas, kui õhutemperatuur on vähem kui 18 °C.

6. Kehalise kasvatuse tunde võib pidada õues, kui

1) 7.–12. klassi õpilaste õppetunni ajal on tajutav välisõhu temperatuur kuni -15 °C;

2) tuulekiirus on kuni 8 m/s.

(Tajutavat välisõhu temperatuuri hinnatakse veebilehel http://www.ilmateenistus.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Tervisekaitseinspektsiooni veebilehel avaldatud tuulekülma indeksi tabeli alusel.)

7. Pärnu Ühisgümnaasiumis austavad kõik õpilased kõigi õpilaste õigust õppida. Vastastikune suhtlemine on lugupidav. Probleemide esmane lahendaja on aineõpetaja või klassijuhataja.

8. Kõik Pärnu Ühisgümnaasiumi õpilased osalevad kooliaasta avaaktusel, kooli aastapäeva aktusel, kooliaasta lõpuaktusel, vabariigi aastapäeva aktusel ning kannavad sel puhul pidulikku ja korrektset riietust ning koolimütsi.

9. Kooli personal koristab niiskelt kõiki kasutuselolevaid õpperuume iga päev. Tualettruume ja koridore koristatakse koolipäeva jooksul vastavalt vajadusele ning võimlasaali pärast õppetundide lõppemist. Õpilased ei korista klassiruume, tualettruume, ei pese põrandaid, aknaid ega puhasta valgusteid.

10. Õpilane on kohustatud tutvuma eKooliga iga päev.

11. Õpilane kannab vastutust koolivahenditest soetatud ja tema kasutusse antud õppevahendite ja õpikute otstarbekohase kasutamise eest. Suvevaheajale minnes või koolist lahkudes on õpilane kohustatud tagastama tema kasutusse antud õppevahendid ja õpikud. Õppevahendite või õpiku tahtliku rikkumise või kaotamise korral kannab õpilane vastutust vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

12. Õpilasi esindab koolis õpilasesindus või lapsevanem.

13. Koolis toitlustatakse õpilasi koolisööklas. Toitlustamine on õpilastele tasuta. Kui õpilane puudub koolist, siis võetakse ta sööjate nimekirjast maha teatise põhjal, mis on jäetud kirjalikus või suulises vormis sööklajuhatajale klassijuhataja poolt (kontaktid kooli kodulehel), teatamisele järgnevast kolmandast päevast alates.

14. Turvalisuse huvides peetakse koolis arvestust koolihoones viibivate inimeste kohta, kuna kool tagab õpilase koolis viibimise ajal tema tervise kaitse. Kui õpilane lahkub õppepäeva jooksul, siis on ta kohustatud sellest teavitama oma klassijuhatajat, klassijuhataja puudumisel algava ainetunni õpetajat. Õpilaste tundidest puudumisest või puudumisest kogu koolipäeva kohta informeeritakse lapsevanemat e-Kooli kaudu õppepäeva jooksul.

15. Õpilane peab viibima õppetunni ajal õppetunnis. Kui koolitöötajate tegevuse tulemusena või kooli esindamise eesmärgil võistlustel, üritustel või olümpiaadidel ei saa õpilane viibida õppetunnis, siis sellest teavitab klassijuhataja lapsevanemat ja üritust korraldav isik aineõpetajaid.

16. Garderoobis on töötaja ajavahemikus 7.30 - 15.45. Muul ajal on garderoob avatud, kuid valveta. Garderoobi jäetakse üleriided ja välisjalatsid. Õpilane ei veeda garderoobis vaba aega. Koolipäevaks vajalik võetakse kaasa. Õpilaste kadunud asjade eest kool materiaalselt ei vastuta. Isiklike asjade eest vastutab õpilane ise.

17. Võimlas, keemia-, füüsika-, bioloogia- ja arvutiklassis peavad õpilased täitma nende ruumide kasutamise erinõudeid.

18. Pärnu Ühisgümnaasiumis on õppetundides mobiiltelefonide, MP3-mängijate, sülearvutite jm selliste vahendite kasutamine keelatud (v.a. juhul kui aineõpetaja annab selleks loa ja kui see toimub õppetöö huvides).

19. Pärnu Ühisgümnaasiumis on hea tava, et õpilased hoiavad kooliruumides puhtust ja korda.

20. Pärnu Ühisgümnaasiumi õpilased kannavad vahetusjalatseid igal aastaajal.

21. Pärnu Ühisgümnaasiumi õpilased võivad direktoriga kooskõlastamisel kasutada kooliruume ka huvitegevuseks ja mitteformaalseks õppeks, kui seda tehes järgitakse Pärnu Ühisgümnaasiumi kodukorra kõiki punkte.

22. Õpilase isiklikke asju võib kool hoiustada vaid õpilase ja õpetaja või õpilase ja direktsiooniliikme vastastikusel kokkuleppel. Sealjuures ei võta kool vastutust õpilase isiklike asjade eest.

23. Kui õpilane kooliterritooriumil või selle lähiümbruses (vahetult kooli ees, taga või kõrval) tarvitab alkohoolset jooki, narkootilist või psühhotroopset ainet või on toime pannud karistusseadustikus ettenähtud kuriteokoosseisule vastava õigusvastase teo või on toime pannud karistusseadustikus või muus seaduses ettenähtud väärteokoosseisule vastava õigusvastase teo või ei täida koolikohustust tulenevalt Eesti Vabariigi haridusseaduse paragrahvist 8, siis kool informeerib vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras lapsevanemat, politseid, alaealiste komisjoni või esitab avalduse kohtule.

24. Õpilase ja tema seadusliku esindaja teavitamine kooli hindamise korraldusest, õpilasele pandud hinnetest ja antud hinnangutest:

24.1. Kooli õppekavaga sätestatud hindamiskorraldus on avalikustatud Pärnu Ühisgümnaasiumi kodulehel. Lisaks on klassijuhatajatel kohustus esimesel õppeaastal lapsevanemate koosolekul tutvustada kehtivat hindamiskorraldust lapsevanematele ja esimeses klassijuhatajatunnis õpilastele.

24.2. Kursuse või iga perioodi alguses teeb iga aineõpetaja õpilastele teatavaks vastava õppeaine õpiväljundid ja nende hindamisvormi. Õpetaja lähtub õpilaste teavitamisel õpetaja töökavast, mille ta on koostanud kooliõppekava üldosa ja ainekava alusel kõikidele klassidele, kus ta õpetab ning milles on täpsustatud kooli ainekavas esitatut, arvestades konkreetseid õpilasi, kasutatavat õppekirjandust ja -materjale ning õpetajatevahelist koostööd. Ainekavade ja õppekava üldosaga on võimalik tutvuda kõikidel õpilastel ja lapsevanematel.

24.3. Õpilast ja tema seaduslikku esindajat teavitab kool kursuse jooksul saadud hinnetest eKooli vahendusel.

24.4. Õpilast ja tema seaduslikku esindajat teavitab kool kokkuvõtvatest kursuse- ja kooliastmehinnetest regulaarselt eKooli kaudu.

24.5. Õpilasel on õigus saada klassi- või aineõpetajalt teavet oma hinnete kohta.

24.6. Õpilase seaduslikul esindajal on õigus saada lisateavet õpilase hinnetega

seotud küsimustes avaliku teabe seaduse alusel suuliselt või hinnetelehe kaudu.

24.7. Hinnatava töö sooritamise ajal puudumise või selle ebaõnnestumise, aga ka järelevastamise või järeltööde sooritamise kohta saab teavet hindamiskorraldusest, mis on avalikustatud kooli hindamisjuhendis ja/või vastava aine õpetajalt.

24.9. Kui õpilasel või tema seaduslikul esindajal tekib kümne tööpäeva jooksul pärast hinde teadasaamisest õpilase hindamisega seotud vaidlusküsimusi, lahendab koolidirektor koos õppealajuhatajaga põhjendatud taotluse viie tööpäeva jooksul pärast selle esitamist ning teavitab sellest taotluse esitajat viie tööpäeva jooksul pärast otsuse vastuvõtmist.

25. Puudumiste põhjendamine ja arvestamine:

1. Õpilane on kohustatud puudumise põhjusest klassijuhatajat teavitama puudumise esimesel päeval.

2. Klassijuhataja märgib põhjendatud puudumise tähega „V“ või „H“.

3. Kui õpilane puudumist ei põhjenda, loetakse puudumine põhjuseta puudumiseks ja sellisel juhul ei ole aineõpetajal kohustust õpilasele konsultatsioone pakkuda.

26. Õpilase tunnustamine:

Pärnu Ühisgümnaasiumis tunnustatakse õpilasi järgmiselt:

(1) õpetaja/klassijuhataja suuline kiitus;

(2) õpetaja/klassijuhataja kirjalik tänu või kiitus eKoolis;

(3) direktori käskkiri (märkimisväärne tulemus aines või klassivälises tegevuses);

(4) kiituskiri

(5) Noore Teaduri märk;

(6) autasustamine hõbemedaliga;

(7) autasustamine kuldmedaliga;

(8) direktsiooni vastuvõtt olümpiaadide ja konkursside edukatele õpilastele, nende vanematele ja juhendajatele/õpetajatele;

(9) autasustamine raamatu või muu meenega, kooli tänukirja või diplomiga heade tulemuste eest õppe- või klassivälises tegevuses.

27. Õpilaste ning kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest teavitamise ning nende juhtumite lahendamise kord:

27.1. Õpilaste ning koolitöötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest peab teavitama klassijuhatajat, õppealajuhatajat ja koolidirektorit.

27.2. Koolidirektoril on õigus nõuda oma koolitöötajalt, kes oli süü- või väärteo tunnistajaks, kirjalikku seletust süü- või väärteo kohta ja koolitöötaja on kohustatud andma niisuguse seletuse. Seletust ei nõuta, kui süütegu tõendatakse muude tõenditega. Seletuse andmisest keeldumise, samuti seletuses teadlikult valeandmete esitamise eest võib koolitöötajale määrata distsiplinaarkaristuse. Seletuse andmisest keeldumise eest ei saa distsiplinaarkaristust määrata töötajale, kes oli selle õpilase, kelle teo kohta talt seletust nõuti, lähedane sugulane (vanem, vend, õde). Seletuskirja kantakse vähemalt alljärgnev: süü- või väärteo toimepaneku aeg ja kirjeldus; seletuskirja koostamise kuupäev; seletuskirja kirjutaja nimi ja allkiri.

Üheltki õpilastelt, kes on toime pannud süü- või väärteo, koolitöötajad seletuskirju ei võta. Kool ei käsitle õpilasi ka süü- või väärteo tunnistajatena.

27.3. Koolitöötajad ei tohi õpilase iseloomustamisel viidata kustunud või ennetähtaegselt kustutatud karistusele.

27.4. Koolidirektor võib kooli nimel pöörduda politseisse, alaealiste komisjoni või kohtusse ühe nädala jooksul alates päevast, mis järgnes päevale, mil ta sai teada või pidanuks teada saama süü- või väärteost.

27.5. Kui koolidirektor leiab, et isikut, kes pani toime teo, ei saa mõjutada pedagoogilise vestlusega, teeb ta vastava esildise ning saadab selle elukohajärgsele alaealiste komisjonile koos taotlusega kohaldada alaealise mõjutusvahendite seaduses ettenähtud mõjutusvahendeid. Enne alaealiste komisjoni pöördumist tuleb õpilasele ja tema seaduslikule esindajale selgitada teo olemust ja alust.

27.6. Kui koolidirektor pedagoogilise vestluse tulemusena jõuab järeldusele, et õpilane on oma teo keelatusest aru saanud või oma käitumist vastavalt sellele arusaamale muutnud, siis võib jätta alaealiste komisjoni esildise tegemata.

27.7. Õpilastel on keelatud kasutada alkohoolseid jooke, tubakatooteid (sh. e-sigarette, mokatubakat) ning narkootilisi aineid. Kui kooli territooriumil või selle lähiümbruses (vahetult kooli ees, taga või kõrval) viibivad alkoholi- või narkojoobes või suitsetavad isikud, siis tuleb kohe pöörduda politseiesindajate poole, kes rakendavad meetmeid Politseiseaduse ja Tubakaseaduse järgi.

28. Kooli esindamine, kooli nime kasutamine ülelinnalistel ja riiklikel ning rahvusvahelistel üritustel, kooli reklaamimine ja meedias (sealjuures sotsiaalmeedias) kooli kohta käiva info jagamine tuleb eelnevalt kooskõlastada direktoriga.

Pärnu Ühisgümnaasiumi kõneisikuks on direktor, kes vajadusel võib kõneisikuks olemist laiendada ja delegeerida.

29. Jälgimisseadmete kasutamise kord:

29.1. Õpilaste ja koolitöötajate vaimset ning füüsilist turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks, sellele reageerimiseks, samuti kooli, õpilaste ja töötajate materiaalse vara kaitseks kasutab kool oma territooriumil jälgimisseadmestikku, mille abil teostatakse järelevalvet ööpäevaringselt.

29.2. Jälgimisseadmestiku salvestist säilitatakse üks kuu salvestamise päevast arvates. Salvestist säilitatakse piiratud juurdepääsuga ruumis. Juurdepääsuõigus salvestisele on kooli direktoril ja IT spetsialistil. Salvestisele juurdepääsuõigust omav isik fikseerib igakordse juurdepääsu salvestisele, fikseerides kuupäeva ja kellaaja ning eesmärgi, mis tingis salvestise vaatamise vajaduse ning politsei kirjalikul nõudmisel ka salvestise väljastamise.

29.3. Jälgimisseadmestikku kasutamisest teavitamise eesmärgil avalikustab kool vastava teate oma kodulehel ning on paigutanud kooli välisuksele kleebise, millel on kollast värvi taustal musta värviga videokaamera kujutis ning sõna „VIDEOVALVE“.

29.4. Klassijuhataja teavitab õpilasi kooli territooriumil jälgimisseadmestiku kasutamisest õppeaasta alguses. Vajadusel teavitab kool sellest õpilaste vanemaid esimesel lapsevanemate üldkoosolekul.

30. Õppetegevuse läbiviimise kord, kui õpetajad ja õpilased ei viibi ühes ruumis ehk õppetöö korraldamine distantsõppe korral (etteplaneeritud e-õppe päev, vääramatu jõud, epideemia jne)

1. Distantsõpe on õpetaja poolt juhendatud teadmiste ja oskuste omandamine olukorras, kus õpilane ei ole koolimajas, vaid osaleb õppetöös ja suhtleb õpetajaga elektrooniliste vahendite kaudu.

2. Distantsõpe võib olla:

∙ osaline distantsõpe haiguste leviku perioodil, st distantsõppel on õpilaste hajutamise eesmärgil üks klass korraga ühe nädala või päeva kaupa;

∙ täielik distantsõpe haiguste leviku perioodil, st distantsõppel on üks klass või kõik klassid vastavalt Terviseameti ja kooli pidajaga sõlmitud kokkuleppele; ∙ distantsõppel on õpilane/õpetaja Terviseameti korraldusel eneseisolatsiooni või   karantiini nõude tõttu;

∙ distantsõpe vääramatu jõu korral, kui õpilased ei saa ilmastikuolude tõttu kooli tulla.

3. Õpilane/lapsevanem teavitab lapse eneseisolatsiooninõudest tulenevast distantsõppele jäämisest klassijuhatajat. Kui õpilane ei saa osaleda õppetöös muudel põhjustel, siis teavitab õpilane/lapsevanem sellest klassijuhatajat.

4. Õppetöö distantsõppes on õpetajate poolt juhendatud, st õpilastele antakse selged juhised, kust, mida ja kuidas õppida ning milliseid õpistrateegiaid kasutada. Õpetaja annab õppimise kohta tagasisidet .

5. Kui õpe toimub tunniplaani järgi, siis on juhendamine õpilasele õppetunni ajal tagatud. Kui õpe ei toimu tunniplaani järgi, on õpilasele tagatud juhendamine varem kokkulepitud aegadel. Aineõpetaja teavitab õpilasi, mil viisil toimub õpetajapoolne juhendamine.

6. Õppe läbiviimiseks kasutatakse koolis kokkulepitud e-keskkondi, mis on õpilastele harjumuspärased.

7. Videotunnis osalevad ainult selle klassi või rühma õpilased, kellele tund toimub. Videotunni salvestamine on õpilastele keelatud. Õpetaja võib videotundi salvestada selle iseloomust lähtuvalt, selle eelnevalt õpilastega kooskõlastades. Videotunni toimumine peab õpilasele olema teatatud eelmisel päeval hiljemalt kell 17:00. Videotunnist puudujad fikseeritakse eKoolis.

8. Distantsõppes, sh videotundides osalemiseks vajavad õpetajad ning õpilased veebikaameraga laua- või sülearvutit, mikrofoniga kõrvaklappe ning

internetiühendust. Vajadusel saab sülearvuti laenutada koolist, esitades vastava taotluse ning sõlmides kooliga seadme üürilepingu. Videokõnes osalemiseks võib õpilane vajadusel kasutada ka nutitelefoni.

9. Õpilasel on kohustus võtta osa distantstundidest ja täita ettenähtud ülesanded tähtajaks või õpetajaga kokkulepitud ajaks.

10. Veebitunnid toimuvad tunniplaani järgi.

11. Õpetajal on videotunnis õigus nõuda õpilastelt veebikaamera sisselülitamist.

12. Õpilaste tööde kogumisel, haldamisel ja säilitamisel arvestab õpetaja isikuandmete kaitse seadusest tulenevate soovitustega. Kui õpetaja soovib õpilaste tehtud töid tunnis õppetöö eesmärgil näidata, siis küsib ta õpilaselt selleks eelnevalt luba.

13. Õpilase esmane abistaja on aineõpetaja. Klassijuhataja jälgib õpilaste õppetöös osalemist ja vajadusel kaasab õpilaste toetamisse õppenõustaja või koolipsühholoogi. 14. Info õppetöö läbiviimise ja korralduse kohta ainetunnis lisatakse eKooli eelneval tööpäeval hiljemalt kell 17.00.

15. Distantsõppe ajal ei ületa ühe õppetunni maht 45 minutit ning täiendavaid kodutöid ei anta. 7

16. Distantsõppe korral on õpetajatel reguleeritud tööaeg, mis tähendab, et õpetaja ei ole 24/7 kättesaadav. Õpetaja on õpilastele kättesaadav kell 8.30-15.30 ning üldtööajal õpetaja tagasisidestab töid või valmistab ette järgmisi õppeülesandeid.

17. Kui õpilane ei saa osaleda õppetöös tehniliste probleemide tõttu, siis teavitab õpilane või lapsevanem sellest aineõpetajat esimesel võimalusel. Lapsevanema või õpilase ja klassijuhataja koostööl leitakse lahendus, kuidas vältida tehniliste probleemide tõttu õppetööst kõrvalejäämist.

 

Kaaskiri Pärnu Ühisgümnaasiumi kodukorra juurde

 

Kodukorra kaudu näeb lapsevanem, et:

- koolis on tagatud tema lapse füüsiline ja vaimne turvalisus;

- tema lapsele võimaldatakse edasijõudmine aines ja klassist klassi;

 

Kodukorra kaudu näeb õpilane, et:

- saab koolist eduelamuse ja õpetajad soovivad, et tal läheks hästi;

- selles koolis on õppida turvaline;

- teda võetakse koolis võrdväärse inimesena, õpilasena kes areneb, kujuneb inimeste poolt, kes on juba kujunenud isiksusteks.

 

Kodukorra kaudu ei saa kool võtta endale politsei, alaealiste asjade komisjoni või kohtu pädevuses olevaid funktsioone.

Kodukorraga ei sätestata reegleid, mis on reguleeritud Karistusseadustiku, Tubakaseaduse ja Alaealise mõjutusvahendite seadusega.

Kodukorraga kehtestatakse reeglid, mida saaksid täita õpetajad, õpilased ja lapsevanemad.

Kodukorras sätestatu ei tohi olla vastuolus Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega